en_GB    fr_FR    nl_NL  

Transformer les idées créatives en réalité.

Algemene Verkoopvoorwaarden:

Artikel 1: Onderwerp

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de rechten en plichten van ‘Cat in the Box’ en haar klanten te omschrijven. Bij ‘Cat in the Box’ vermelden we dat het ook de mensen bevat die voor deze groep werken.

Deze algemene voorwaarden en commerciële regels reglementeren de verkoopvoorwaarden van de producten en diensten van ‘Cat in the Box’. Ze heersen over alle clausules en voorwaarden die uit bestellingen of andere documenten van de klant kunnen voorkomen.

Artikel 2 – Prijzen en consistentie van diensten

Prijzen en termijnen zijn één maand geldig vanaf de datum van aanbieding.

De geleverde diensten omvatten alles wat expliciet wordt vermeld. Alle diensten die niet in het voorstel zijn opgenomen, zijn onderworpen aan een gratis aanvullende offerte. Correcties die door de klant zijn aangevraagd, zijn niet onbeperkt, alleen de correcties die in het bestelformulier zijn vermeld, worden uitgevoerd, eventuele aanvullende correcties worden per uur in rekening gebracht.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

Betalingen vereist: een aanbetaling van 25% in de maand na ondertekening van de bestelling en 75% bij levering van de diensten / producten. Na schriftelijke goedkeuring kan een afwijkend of gedetailleerder betalingsplan worden opgesteld.

Bij niet-betaling vanaf de 30e dag van wanverhouding met betrekking tot een uitgereikte factuur, is de klant ipso jure en zonder voorafgaande kennisgeving aansprakelijk voor de betaling van rente tegen het vaste tarief plus 12%. De klant is ipso jure en zonder voorafgaande kennisgeving ook aansprakelijk voor een vergoeding die gelijk is aan 15% van het factuurbedrag (exclusief btw) met een minimum van 50 €.

Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002; de klant zal ‘Cat in the Box’ alle invorderingskosten, inclusief juridische kosten, juridisch advies en technisch advies, vergoeden in geval van niet-naleving van de wet of een van de verplichtingen die deze krachtens deze algemene voorwaarden oplegt.

Artikel 4 – Levering van modellen en werkdocumenten

Bij gebrek aan tegengestelde indicaties worden de tussentijdse werkdocumenten en de modelproducten aan u geleverd:

– met de hand op papier tijdens een werkvergadering,

– per e-mail als gecomprimeerde bestanden (ZIP of PDF).

– via een URL-link (bijvoorbeeld in het geval van een website).

Artikel 5 – Auteursrechten en commerciële kennisgevingen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de opdrachtgever, behoudt het bedrijf ‘Cat in the Box’ zich het recht voor om in de productie / realisatie een commerciële vermelding op te nemen waarin duidelijk haar bijdrage wordt vermeld.

In de vorm van een vermelding van het type:

– « Design door Cat in the Box », als het gaat om grafische ontwerpdiensten

– « Print door Cat in the Box », als het gaat om drukwerk diensten

– « Realisatie: Cat in the Box » of « Design: Cat in the Box » als het gaat om webontwikkelingsservices.

– « Creation by Cat in the Box », meer algemeen als het gaat om een ​​wereldwijde service.

Artikel 6 – Eigendom van productie

De totale productie, onderwerp van de bestelling, blijft volledig en exclusief eigendom van het bedrijf ‘Cat in the Box’, zolang de facturen die zijn uitgegeven door ‘Cat in the Box’ of de mensen die deze samenstellen, niet volledig werden betaald door de klant, tot het totale bedrag van de bestelling en de mogelijke wijzigingen die tijdens de uitvoering zijn aangebracht.

Als uitvloeisel wordt de klant de facto eigenaar van het product vanaf de definitieve afrekening en betaling van alle openstaande rekeningen. Productiebestanden en bronnen blijven eigendom van ‘Cat in the Box’, alleen het eindproduct wordt naar de klant gestuurd. Als de klant de bronnen van de documenten wenst, moet een wijziging worden aangevraagd.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheid en eigendom van inhoud

De klant, vertegenwoordigd door de ondertekenaar van de bestelling, erkent bovendien de volledige en complete verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes in termen van tekstuele en iconografische inhoud, opgenomen in het product geleverd door ‘Cat in the Box’.

De klant, vertegenwoordigd door de ondertekenaar van deze bestelling, erkent kennis te hebben genomen van de waarschuwingen van ‘Cat in the Box’ met betrekking tot de wetten op het auteursrecht en intellectuele eigendom, en de sancties die kunnen worden opgelegd als titel van hun overtreding. Alle door de klant verstrekte tekst moet opnieuw worden gelezen en gecorrigeerd door de klant, geen wijziging of spelfouten worden gecorrigeerd door ‘Cat in the Box’.

Artikel 8 – Advertentierechten

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de klant, per mail met ontvangstbevestiging, behoudt ‘Cat in the Box’  zich het recht voor om haar realisatie voor de klant te vermelden als referentie in het kader van zijn zakelijke prospectie, externe communicatie en reclame.

De klant, vertegenwoordigd door de ondertekenaar van deze bestelling, machtigt ‘Cat in the Box’ om, voor puur demonstratieve doeleinden, de realisatie te gebruiken. Deze machtiging strekt zich meer in het bijzonder uit tot de samenstellende elementen van de productie, inclusief en zonder beperking tot de openbare presentatie van de volgende inhoud: de tekstuele inhoud, de iconografische inhoud.

Artikel 9 – Domeinnaam

Aangezien ‘Cat in the Box’ alleen optreedt als technische tussenpersoon bij naamgevingsbedrijven voor domeinnaamregistratie, moeten we rekening houden met de algemene verkoopvoorwaarden van deze organisaties. De klant blijft de enige eigenaar van de domeinnaam. Deze erkent de domeinnaam te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving en de rechten van derden. De klant stemt ermee in om ‘Cat in the Box’ te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden voor alle verhaalsmogelijkheden, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortvloeien uit de registratie van de domeinnaam.

Artikel 10 – Accommodatie

De website van de klant wordt namens hen gehost door ‘Cat in the Box’ door leveranciers. Het gegarandeerde jaarlijkse zichtbaarheidspercentage is 95%, behalve in geval van overmacht, verstoring of zelfs congestie van het netwerk, anomalieën, onderhoud of verbetering van de gebruikte computersystemen. De toegewezen internetruimte is gegarandeerd zonder reclame. ‘Cat in the Box’ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van de service als gevolg van leveranciers.

Vanwege de kenmerken en beperkingen van het internet die de klant beweert perfect te kennen, kan ‘Cat in the Box’  niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

de moeilijkheden om toegang te krijgen tot het gehoste systeem als gevolg van verzadiging van het internetnetwerk, verstoringen in het telecommunicatienetwerk en de toestroom van internetgebruikers op bepaalde tijden, de prestatie- en responstijdlimieten voor het bekijken, opvragen of overdragen van gegevens, besmetting door datavirussen en / of clientsoftware waarvan de bescherming de verantwoordelijkheid is van deze laatste, kwaadaardige inbraken van derden op gehoste sites, ondanks de redelijke beveiligingsmaatregelen die door  ‘Cat in the Box’ en zijn leveranciers zijn geïmplementeerd, enige schade aan de apparatuur van de klant, die de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant is, mogelijke verduistering door derden vanwege de fout van de klant in wachtwoorden, vertrouwelijke codes en meer in het algemeen gevoelige informatie voor de klant.

Artikel 11 – E-mail

‘Cat in the Box’ biedt in haar diensten e-mails aan. De klant erkent volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de e-mails die hij verzendt en verbindt zich ertoe de wettelijke voorwaarden voor het gebruik van e-maildiensten na te leven.

Artikel 12 – Verwijzing

‘Cat in the Box’ garandeert niet het resultaat van een nauwkeurige verwijzing naar een website, daarentegen zal het streven om een ​​correcte verwijzing te garanderen.

Artikel 13 – Geschil

In geval van een geschil is de Handelsrechtbank van Tongeren exclusief bevoegd, zelfs in het geval van meerdere gedaagden en ongeacht de kwaliteit daarvan, incidentele claim, garantieclaim en niettegenstaande eventuele tegenstrijdige clausules die zijn afgedrukt in de vouchercommissie van kopers.

Artikel 14 – Overmacht

‘Cat in the Box’ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging die niet wordt gerespecteerd als gevolg van een toevallige gebeurtenis of overmacht, in het bijzonder elke handeling die voortvloeit uit een burgerlijke of militaire autoriteit, de facto of het recht om te staken, vuur, overstroming, water schade, storm en bliksem, ongeval, rel, aanval, het niet leveren van documenten voor de creatie of ingebruikname van het product, elk feit dat aan een derde partij kan worden toegeschreven, of een andere omstandigheid die een externe oorzaak heeft en hem verhindert, rechtstreeks of via een derde partij , om aan de genoemde verplichtingen te voldoen.

Door onvoorziene omstandigheden bij derden ( vb. problemen bij onze leveranciers, problemen met transport, stakingen, … ) kan de levertermijn aangepast worden met de hierdoor ontstane vertraging.Indien dit voorvalt wordt de klant hiervan door CAT IN DE BOX op de hoogte gebracht.
Voor de lopende bestellingen zal dit geen enkele andere gevolgen hebben en ligt er geenverantwoordelijk bij CAT IN THE BOX.

Artikel 15 – Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden is onderworpen aan de Belgische wet.